Przestrzeń na plus

Przestrzeń na plus

LOGOTYPY KOLOR góra

Od 01 stycznia 2019 r. realizowany jest projekt pn. „Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E". Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2022 r. Realizatorem jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo.  Realizatorem zadań jest również MOPS w Ustce. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. dla mieszkańców obszaru rewitalizacji "E". 

O projekcie  „Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E".

Rekrutacja do projektu „Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E".

MOPS jest realizatorem poszczególnych zadań:

- Rekrutacja uczestników projektu, opracowanie i aktualizowanie oraz monitorowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji. Realizację opracowania ścieżek zlecono: fizjoterapeucie, psychologowi oraz dietetykowi (umowa zlecenie, usługa)

- Świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej, niesamodzielnej z niepełnosprawnościami ( zatrudniono opiekunkę na ½ etatu w zadaniowym czasie pracy). 

- Świadczenie pracy socjalnej – zatrudniono pracownika socjalnego na etat oraz dokonano zakupu wyposażenia stanowiska pracy.

- Rozszerzenie usługi Teleopieki   - zakupiono 5 zestawów do teleopieki skladające się z: opaski z czujnikiem bezpieczeństwa, czujniki upadku, lokalizator GPS. Dodatkowo zakupiono 2 czujniki tlenku węgla, 1 czujnik gazów palnych.

- Wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wypełnianiu podstawowych ról społecznych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny i zakupu wyposażenia stanowiska pracy.