Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie.
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalona jest w zależności od dochodu w oparciu o tabelę odpłatności ustaloną w Uchwale Rady Miasta w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego oraz całkowitego zwalniania od opłat, a także trybu ich pobierania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XL/361/2021 z dnia 27 maja 2021 roku:
1.Koszt  1 godziny usługi opiekuńczej wynosi równowartość 1,5% najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Monitorze Polskim.
2.Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi równowartość 2 % najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.
3.Opłata za usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym usługi  wykonano.
    4.Nie pobiera się opłaty za usługi świadczone w miesiącu, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
Zgodnie z § 5.ww uchwały z ponoszenia opłaty zwolnione są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1.ukończyły 90 r.ż.
2.ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w  DPS, pieczy zastępczej, ośrodku wsparcia lub placówce opiekuńczo-leczniczej.
3.istnieje konieczność udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych także co najmniej jeszcze jednemu członkowi rodziny, z którym dana osoba prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
4.poniesiona odpłatność za usługi spowodowałyby obniżenie dochodu poniżej ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
Z ponoszenia połowy opłaty ustalonej na podstawie § 3 ust. 2 zwolnione są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów, a nie kwalifikują się do całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty:
1.ukończyły 80 r.ż.
2.korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze minimum 3 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu.
3.ponoszą wydatki na leki i leczenie stanowiące 30% dochodu netto.
Osoby  spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 zwolnione są z opłaty lub jej części za miesiąc, w którym wystąpi kryterium zwolnienia.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie w oparciu o tabele odpłatności ustaloną przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej . w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony.