Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego :

Przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub
zawarła związek małżeński. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł. Są one wypłacane w okresach miesięcznych.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy np. ośrodku pomocy społecznej.
Złożenie wniosku wraz z dokumentami. Wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego
do 31 sierpnia 2023 r.   do 31 października 2023 r.
od 1 września do 30 września 2023 r.  do 30 listopada 2023 r.
od 1 października do 31 października 2023 r.  do 31 grudnia 2023 r.
od 1 listopada do 30 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.  do 29 lutego 2024 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2023/2024 – wyższe kryterium dochodowe
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209 zł. W poprzednim okresie świadczeniowym obowiązywała kwota 900 zł.
W przypadku świadczeń z funduszu obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.W praktyce świadczenie zostanie wypłacone również w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. Kwota przekroczenia nie może być jednak wyższa niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia. Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Jeżeli tak ustalona wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest niższa niż 100 zł, świadczenie nie przysługuje.

Poniżej link z wnioskiem do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres