Dodatek gazowy 2024

palnik kuchenki gazowej w tle zawórPrzedłużenie możliwości składania wniosku o dodatek gazowy – refundacja podatku VAT
W związku ze zmianami zawartymi w art.3 pkt.18 ustawy  z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U.2023 poz.2760) informujemy o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy:
 - wnioski na refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
- o konieczności dostarczenia opłaconych faktur za dostarczone paliwo gazowe od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.


Kto może ubiegać się o refundację?
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.
Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
    • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
    • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.
W  przypadku złożenia wniosku o refundację od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
Konieczny jest wpis źródła ciepła do CEEB
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
    • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
    • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Poniżej link do wniosku:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/