Kryteria udzielanej pomocy

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. ustala się następujące kryteria dochodowe oraz wzrost wysokości kwot:

 1. kryteria dochodowe:
  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł;
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1837 zł,
  • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) – w wysokości 721 zł,
  • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1450 zł,
  • maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 719 zł;
 3. kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł.