Harmonogram wypłat 2024


 HARMONOGRAM WYPŁAT

ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

w 2024 roku

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

8

11

11

10

11

12

12

12

14

12

5

18

15

18

18

17

18

19

19

19

21

19

12

22

22

22

22

22

21

22

22

20

22

22

16

25

23

25

25

24

25

26

26

25

28

25

 

 

* wypłaty zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

 

Pomoc instytucjonalna

Kierowanie do domu pomocy społecznej

1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna - to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych, oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:

Procedura przyznania pomocy

  • aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek_o_pomoc.pdf o udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
  • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje sytuację życiową i finansową. Koniecznie należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego,

Schronienie dla osób bezdomnych

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie.
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalona jest w zależności od dochodu w oparciu o tabelę odpłatności ustaloną w Uchwale Rady Miasta w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego oraz całkowitego zwalniania od opłat, a także trybu ich pobierania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XL/361/2021 z dnia 27 maja 2021 roku:
1.Koszt  1 godziny usługi opiekuńczej wynosi równowartość 1,5% najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Monitorze Polskim.
2.Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi równowartość 2 % najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.
3.Opłata za usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym usługi  wykonano.
    4.Nie pobiera się opłaty za usługi świadczone w miesiącu, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
Zgodnie z § 5.ww uchwały z ponoszenia opłaty zwolnione są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1.ukończyły 90 r.ż.
2.ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w  DPS, pieczy zastępczej, ośrodku wsparcia lub placówce opiekuńczo-leczniczej.
3.istnieje konieczność udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych także co najmniej jeszcze jednemu członkowi rodziny, z którym dana osoba prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
4.poniesiona odpłatność za usługi spowodowałyby obniżenie dochodu poniżej ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
Z ponoszenia połowy opłaty ustalonej na podstawie § 3 ust. 2 zwolnione są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów, a nie kwalifikują się do całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty:
1.ukończyły 80 r.ż.
2.korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze minimum 3 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu.
3.ponoszą wydatki na leki i leczenie stanowiące 30% dochodu netto.
Osoby  spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 zwolnione są z opłaty lub jej części za miesiąc, w którym wystąpi kryterium zwolnienia.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie w oparciu o tabele odpłatności ustaloną przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej . w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Skorzystaj z pomocy społecznej

Zasiłek specjalny celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne, które może być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryteria udzielanej pomocy

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. ustala się następujące kryteria dochodowe oraz wzrost wysokości kwot:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dodatek-mieszkaniowy


1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 100 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 500 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku.Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Od 1 marca 2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 200 zł.

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 

Normy powierzchni użytkowej:

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia dopuszczalna

1 osoba

35 m²

45,5 m²

2 osoby

40 m²

52 m²

3 osoby

45 m²

58,5 m²

4 osoby

55 m²

71,5 m²

5 osób

65 m²

84,5 m²

6 osób

70 m²

91 m²

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Harmonogram wypłat 2024

 HARMONOGRAM WYPŁAT

ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

w 2024 roku

 

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

8

11

11

10

11

12

12

12

14

12

5

18

15

18

18

17

18

19

19

19

21

19

12

22

22

22

22

22

21

22

22

20

22

22

16

25

23

25

25

24

25

26

26

25

28

25

 

 

* wypłaty zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

 

 

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
-  jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
-  zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.

 Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w następującej formie:

- przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

 

Zmiany w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

dom oraz złotówkaOd dnia 01.07.2021 r. - zgodnie z Uchwałą nr XL/363/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 27 maja 2021 r. - obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór Deklaracji o wysokości dochodu.

Dodatek Osłonowy 2024 r.

   Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o świadczenie- dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie, które przysługuje na gospodarstwo domowe.O dodatek osłonowy można starać się jeśli miesięczne łączne dochody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,  składki na ubezpieczenie  społeczne    niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,  składki na ubezpieczenie zdrowotne .W przeliczeniu na osobę nie przekraczają:
    1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. Dodatek osłonowy to reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.
Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku.

Wnioski można składać:
   -za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek i pismo przewodnie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
   -za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres siedziby MOPS w Ustce;
   -osobiście w wersji papierowej w siedzibie MOPS Ustka ul. Wyszyńskiego 3 w godzinach od 8.00 do 12.00 od poniedziałku do czwartku - pokój nr 2.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek węglowy

dodatek węglowyInformujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3000,00 zł realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Pomocy Społecznej Ustce.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00
Komu przysługuje dodatek węglowy?
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Wnioski można składać:
    • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
    • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce
 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w MOPS pod numerem telefonu 59 8154395
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

wniosek_o_wypłatę_dodatku_węglowego.pdf

Dodatek elektryczny

dodatek elektrycznyDodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).
Dodatek wynosi:
 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Zamknij menu
Wróć na początek strony