Pomoc społeczna

Harmonogram wypłat

 

 

HARMONOGRAM
WYPŁAT
ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH
I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
W ROKU 2021

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

19

10

9

13

11

10

13

10

7

12

9

7

22

16

19

20

18

17

20

17

14

19

16

14

26

22

22

22

21

22

22

20

22

22

22

16

 

25

26

27

25

25

27

26

27

27

25

 

 Wypłaty zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

WYPŁAT

ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

W ROKU 2020

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

17

12

11

9

12

10

13

12

11

12

10

8

21

19

18

17

19

19

20

19

18

19

17

14

21

21

20

20

19

19

20

21

21

19

20

18

28

26

25

27

26

25

26

26

25

27

24

21

 

  • Wypłaty zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych

 


Pomoc instytucjonalna

Kierowanie do domu pomocy społecznej

1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna - to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych, oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:

Procedura przyznania pomocy

  • aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
  • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje sytuację życiową i finansową. Koniecznie należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego,

Schronienie dla osób bezdomnych

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Skorzystaj z pomocy społecznej

Zasiłek specjalny celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne, które może być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryteria udzielanej pomocy

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2018 r., od 1 października 2018 r. ustala się następujące kryteria dochodowe oraz wzrost wysokości kwot:

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 59 815 43 90
E-mail: mops@um.ustka.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony