Zmiany w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

dom oraz złotówkaOd dnia 01.07.2021 r. - zgodnie z Uchwałą nr XL/363/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 27 maja 2021 r. - obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór Deklaracji o wysokości dochodu.


wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.docx
deklaracja_o_wysokości_dochodów.docx
zaświadczenie_o_dochodach.rtf

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
- jednoosobowym - 40%
- wieloosobowym - 30%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
- jednoosobowym - 40%
- wieloosobowym - 30%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.


c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.