Ustecka Karta Mieszkańca zamiast Karty Usteckiego Seniora

logo karta mieszkańca Z dniem 31.05.2021 r  upłynął termin ważności Karty Usteckiego Seniora. Do korzystania ze zniżek oraz ulg  uprawnia „Ustecka Karta Mieszkańca”. Aby uzyskać Kartę Mieszkańca należy okazać do wglądu:
1)
pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy:

a) w przypadku składania zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym -zawierającą pieczęćwpływu Urzędu;
b) w przypadku rozliczania PIT drogą elektroniczną dodatkowo Urzędowe Poświadczenie Odbioru, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok poprzedni ze wskazaniem Miasta Ustka jako miejsca zamieszkania podatnika;

2) w przypadku osób nieosiągających dochodu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające niezłożenie zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym ze wskazaniem Miasta Ustka jako miejsca zamieszkania podatnika;
3) w przypadku emerytów irencistów nie składających deklaracjiPIT w Urzędzie Skarbowymzeznanie PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4) w przypadku dzieci do 18 roku życia dokumentyjednego z rodziców/opiekunów prawnych;
5) w przypadku pełnoletnich osób uczących się nieosiągających dochodu zaświadczenie podmiotu, w którym pobierana jest nauka, potwierdzającekontynuację nauki, zawierające adres zamieszkania ucznia/studenta;
6) w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej, a nie składających deklaracji PIT -zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o korzystaniu z pomocyw roku poprzednim i/lub bieżącym, w przypadku odbioru Karty w punkcie innym niż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Ustce;
7) w przypadkuopieki prawnejorzeczenie właściwego sądu. 

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Usteckiej Karty Mieszkańca od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00    

 https://www.jestemzustki.pl/     

 https://www.ustka.pl/pl/artykul/14/7018/karta-mieszkanca-zapraszamy-do-wspolpracy