Wspieraj Seniora

Wspieraj seniora 2021 -plakat informacyjny programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, kierując się troską o bezpieczeństwo usteckich Seniorów kontynuuje w I kwartale 2021 r. realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.  Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Senior może liczyć również na pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenia psa itp.  Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program Wspieraj Seniora

Program adresowany jest do: osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Program, podobnie jak w roku 2020, ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz wolontariusze/osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

1, Seniorzy zamieszkujący w Ustce, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Numer Infolinii: 22 505 11 11

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów pracownikowi MOPS realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do MOPS w Ustce, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy. Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce (telefon: 59 8154390) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.