Postaw na pracę III

Postaw na pracę III

papier firmowy EFS kolor

 

Od 1 stycznia 2020 realizowany jest projekt „Postaw na pracę III”, którego realizatorem jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce, a MOPS jest realizatorem zadania w tym projekcie. Projekt będzie trwał do grudnia 2022 r. Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób zagrożonych i dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i jest skierowany do  osób  w wieku aktywności zawodowej, z terenu gminy Miasto Ustka, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych, biernych zawodowo, z niepełnosprawnościami. 

MOPS w ww. projekcie ramach zadania - prowadzi stałą rekrutację uczestników do projektu. Pracownicy socjalni zachęcają i motywowują do udziału w projekcie, przygotowują, aktualizują i prowadzą kontrakty socjalne, prowadzą pracę socjalną na rzecz uczestników,  oraz monitorują ich udział w projekcie etc. Każdy nowy uczestnik projektu ma przygotowywaną indywidualną ścieżkę reintegracji (ścieżkę przygotowywał pracownik socjalny, doradca zawodowy i psycholog).

Projekt pn. „Postaw na pracę III" realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Słowińską Grupą Rybacką.
Realizatorem zadania jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020


WARTOŚĆ PROJEKTU:
Wartość projektu: 927 562,85 zł
Dofinansowanie:  881 184,71zł
Wkład własny:      46 378,14 zł


CEL:
Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
OKRES REALIZACJI:
VI2018 - XII2020


GRUPA DOCELOWA:
Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające lub kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Ustka, powiat słupski, woj. pomorskie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
osoby uzależnione od alkoholu,
osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 osoby chore psychicznie,
 osoby długotrwale bezrobotne,
osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 osoby niepełnosprawne.


DZIAŁANIA:
Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:
1.Objęcie wszystkich uczestników kontraktami socjalnymi
2.Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji
3.Reintegracja społ-zawod w CIS-opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) - reintegrację społ (wg potrzeb UP) i zawodową (w warsztacie:prac twórczych,remontowo-budowlanym,porządkowym i utrzymania terenów zielonych,opiekuńczym,w-t u pracodawcy-PES) przez 9m-cy w CIS i 3-m-ce u pracodawcy, warsztat u pracodawcy-12m-cy 4.moduł integracja i edukacja, w tym m.in.działania związane z wolontariatem
Uczestnikom/czkom Projektu, w trakcie uczestnictwa w CIS zapewnia się, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: badanie MP, szkolenie bhp, posiłek/produkty żywnościowe, świadczenie integracyjne.


REZULTATY:
W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność społeczna osiągnięta zostanie na poziomie:
a) co najmniej 34% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
b) co najmniej 34% - w odniesieniu do osób w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie.
W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność zatrudnieniowa osiągnięta zostanie na poziomie:
a) co najmniej 25% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,
b)co najmniej 12% - w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie.
Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.

Rekrutacja do projektu