Świadczenie Dobry Start (300)

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia.
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.