Usteckie Centrum Usług Społecznych

Usteckie Centrum Usług Społecznych

papier firmowy EFS kolor

 

Od lipca 2018r. Centrum Integracji Społecznej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce realizuje projekt pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych”, który będzie trwał do 31 grudnia 2020 r. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowany do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny ( w tym wielodzietnych) i pieczy zastępczej.

Informacje o projekcie "Usteckie Centrum Usług Społecznych"

Rekrutacja do projektu "Usteckie Centrum Usług Społecznych"

 

MOPS jest realizatorem poszczególnych zadań:

- Rekrutacja uczestników projektu, opracowanie i aktualizowanie na bieżąco oraz monitorowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, współpraca ze specjalistami. Realizację opracowania ścieżek zlecono: fizjoterapeucie, psychologowi oraz doradcy zawodowemu (umowa zlecenie)

- Świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej, niesamodzielnej z niepełnosprawnościami ( zatrudniono 2 opiekunki w zadaniowym czasie pracy). 

- Świadczenie pracy socjalnej- pracownicy socjalni otrzymują dodatek za przygotowanie zbiorczych, indywidualnych ścieżek reintegracji.

- Rozszerzenie usługi Teleopieki   - zakupiono 25 zestawów do teleopieki skladające się z: opaski z czujnikiem bezpieczeństwa, czujniki upadku, lokalizator GPS. Dodatkowo zakupiono czujniki 4 czujniki tlenku węgla, 11 czujników gazów palnych. Przeszkolono 13 osób z obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu teleopieki oraz funkcjonalności tych urządzeń. Zainstalowano urządzenia do teleopieki w domach 25 beneficjentów.

- Wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego jak i wypełnianiu podstawowych ról społecznych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.