Nie jesteś sam III 2022

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjunych i zagrozonych przemocą i alkoholizmem oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, których dotyczą wymienione zjawisjka realizowany będzie w ramach zadania pod nazwą "Nie jesteś sam".

Programem objete osoby niesamodzielne, niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i zagrozonych tych problelem, w których występuję deficyty w sposobie wyrażania uczuć i emocji, w których brak jest pozytywnych wzorców zachowania.

Celem programu jest pokazanie i wygeksponowanie wartości, które powinny dominować w rodzinie. Zakładamy, że poprzez udział w proponowanych działaniach w rodzinie narodzi się nowy sposób na spędzanie czasu wolnego, w którym będzie dominowała aktywność połączona z poczuciem odpowiedzialności za siebie. Będziemy zachęcać uczestników do dbania o siebie nawzajem, zostaną przdstawione prawidłowe wzorce, które powinny dominować w rodzinie.

Projekt_Nie_jetseś_sam_III.pdf