Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzone są poprzez dodanie art. 15zzzic – 15zzzil do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie); wnioskodawca musi również spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.
Ponadto wymagane jest aby:
    1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
    2. Wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
    3. Wnioskodawcy nie przysługiwał taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

O dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu będzie można ubiegać się do 31 marca 2021 r.