Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł na dziecko przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunkowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwotę 800,00zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dchód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00zł

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w przypadku:

  1. urodzenia dziecka
  2. gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,
  3. kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Druki do pobrania będą udostępnione na stronie internetowej www.mops.ustka.pl w zakładce druki do pobrania.

Wnioski mogą być składane za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma PUE) oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną o ile spełniają wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów bedą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r. w MOPS Ustka w dniach:

- od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 do 15.00

-w piątki od godz. 11.30 do 15.30

 

w pok. nr 2  telefon kontaktowy:  598154396

mgr Dagna Szomborg - Sawicka

mgr Kamila Sielicka

mgr Marta Wilczyńska

 

 

więcej informacji o Programie "Rodzina 500plus"