KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO: 

INSTRUKTOR WARSZTATU REMONTOWO-BUDOWLANEGO

w wymiarze 3/4 etatu 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,
 2. znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy w zakresie prac budowlanych,
 3. umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,
 4. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem, posiadanie prawa jazdy kat. B
 5.  znajomość obsługi komputera.

 

3. Zakres zadań:

 1. współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,
 2. sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,
 3. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników,
 4. bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych,
 5. udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,
 7. wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych z pracami remontowo-budowlanymi,
 8. składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,
 9. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,
 10. ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,
 11. odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) dodatkowo kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy (jeżeli dotyczy)

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dodatkowo odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku instruktora warsztatu remontowo-budowlanego, Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze 3/4 etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.).

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs – instruktor warsztatu remontowo-budowlanego" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270  Ustka w terminie do dnia  22. Lipca 2016rdo godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu  zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

 


 

 

 

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor do spraw Świadczenia Wychowawczego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Wilczyńska, zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie:

Pani Marta Wilczyńska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku podinspektora ds. świadczenia wychowawczego.

Ustka, dnia 10 maja 2016r.    Kierownik MOPS  Małgorzata Otręba 

 

 

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce​

ogłasza nabór na

wolne stanowisko pracy : 

podinspektor do spraw Świadczenia Wychowawczego

w wymiarze etatu: pełnym

W MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE

UL.KARD.KS.STEFANA WYSZYŃSKIEGO 3, 76-270 USTKA

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1. Wymagania niezbędne: 

a. obywatelstwo polskie,

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. wykształcenie  wyższe,

d. znajomość obsługi komputera,

e. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy  w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

b. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. obsługi interesantów, 

c. znajomość przepisów zawartych  w   ustawie  o  świadczeniach rodzinnych, 

w kodeksie postępowania   administracyjnego,  

d. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 

e. bardzo dobra organizacja pracy własnej,

f. komunikatywność

g. odporność na stres

h. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Ważniejsze zadania: 

Obsługa Programu „Rodzina 500+”

a. przyjmowanie wniosków

b. wprowadzanie wniosków do bazy danych,

c. kompletowanie dokumentów,

d. wydawanie decyzji administracyjnych.

 

4. Warunki pracy na stanowisku: 

a. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

b. wymuszona pozycja ciała

c. wysiłek głównie umysłowy. 

    

5. Wymagane dokumenty: 

a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 

e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  sekretariacie MOPS  w Ustce ul. Kard. Ks. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 

Nabór  na  stanowisko: podinspektora ”  w  terminie do dnia 02.05. 2016 r. 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.ustka.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce . Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPS w Ustce zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej 

Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  12,13 %.

 

Kierownik MOPS