Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Im.Bł.Ks.Kmdr. Władysława Miegonia W Ustce/ Lędowie I Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku realizuje projekt pn. „POSTAW NA PRACĘ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

- opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;

- udział w Programie Aktywizacja Integracja przez okres 2 miesięcy, w tym: Moduł Integracja (warsztaty socjoterapii grupowej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy (2 grupy w latach 2016 – 2018)

- opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
-uczestnictwo w CIS- kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: indywidualne zajęcia motywacyjne połączone z coachingiem, warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku, warsztaty przedsiębiorczości z poradnictwem zawodowym, poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, warsztaty interpersonalne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w jednym z 4 warsztatów w CIS (warsztat remontowo – budowlany, porządkowy z utrzymaniem terenów zielonych i opiekuńczy) przez okres 9 miesięcy oraz warsztat u pracodawcy przez okres 3 miesięcy); ponadto warsztat sieciarski u pracodawcy przez okres 12 miesięcy, kursy zawodowe;


- działania integracyjno – edukacyjne- dla uczestników i ich otoczenia;
- pracę socjalną.

 Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Ustka, powiat słupski, woj. pomorskie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

- osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
- osoby uzależnione od alkoholu,
- osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
- osoby chore psychicznie,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem
- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
- osoby niepełnosprawne.

 

Projekt jest realizowany od 01.01.2016r. do 31.10.2018r.

Wartość projektu wynosi 975 000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 828 750,00 zł.

 

W rezultacie oddziaływań projektowych co najmniej 80% uczestników/czek objętych wsparciem w projekcie dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmie dalszą aktywizację. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.