Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Do wypełnionego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzonego przez zarządcę budynku oraz deklaracji o wysokości dochodów należy dostarczyć:

 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • tytuł prawny do lokalu,
 • decyzja z ZUS/KRUS lub 3 ostatnie odcinki z renty, emerytury,
 • oświadczenie osób zamieszkujących z wnioskodawcą o wysokości dochodu - dotyczy osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich,
 • dokument potwierdzający uprawnienie do dodatkowej powierzchni z tytułu niepełnosprawności,
 • dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku,
 • faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji za okres rozliczeniowy poprzedzający dzień złożenia wniosku - dotyczy osób posiadających aktualną umowę z zakładem energetycznym lub zaświadczenie o braku takiej umowy.

 

Kwalifikacja dochodowa

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz  po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodów nie wlicza się:

 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne z UM),
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.

 


O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – 1540,79 zł. – dla osoby mieszkającej samotnie;
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – 1100,56 zł. – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby.

 

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń (obecnie: 880,45 zł).

 

Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%.

 

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

Powierzchnia normatywna Odstępstwa dopuszczone w ustawie
+ 30% + 15 m2 w przypadku
osoby
niepełnosprawnej*
Dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 65,0 m2
Dla 2 osób 40 m2 52,0 m2 71,5 m2
Dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 78,0 m2
Dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 91,0 m2
Dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 104,0 m2
Dla 6 osób 75 m2 91,0 m2 110,5 m2

* w przypadku jedoosobowego gospodarstwa domowego - osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim

 

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu,
 • brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Ryczałt na opał wypłaca się bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

 

Wstrzymanie dodatku mieszkaniowego

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.