Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce podejmuje szereg zintensyfikowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin oraz udzielania im pomocy w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Działania wspierające odbywają się na różnych płaszczyznach, dotyczą one zarówno rodzin wychowujących dzieci jak i osób starszych:

  • W Ośrodku odbywają się zbiórki odzieży oraz żywności.
  •  W ramach programu w zakresie dożywiania została zorganizowana pogadanka wraz projekcją filmu na temat zdrowego odżywiania w celu zwiększenia świadomości oraz kształtowania zmiany sposobu myślenia o żywności i odżywianiu.
  • Rodziny wielodzietne mogą także skorzystać z możliwości założenia Karty Dużej Rodziny.
  • Zainicjowano także akcję „Kawa i herbata dla seniora za złotówkę” wzmacniając integrację społeczną, aktywizację społeczną,wzrost poczucia własnej wartości, którą teraz kontynuują restauracje z Miasta Ustka.

     Ośrodek zatrudnia również asystenta rodziny, który wspiera rodziny, aby w przyszłości potrafiły samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Dobrą praktyką w pracy asystenta rodziny tutejszego Ośrodka jest indywidualne podejście do klienta oraz ścisła współpraca interdyscyplinarna z szeregiem instytucji na terenie miasta Ustka: pracownicy socjalni z MOPS w Ustce, pedagodzy szkolni ze Szkół Podstawowych oraz  Gimnazjów, Dyrekcja z Przedszkola Miejskiego i Żłobka Miejskiego, Biblioteka, Straż Miejska, Policja, kuratorzy zawodowi i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

     Dzięki tej współpracy można w większym stopniu pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów poprzez zaangażowanie kilku instytucji w poszukiwaniu metod  i rozwiązań występujących  trudności.

     W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce działa także Miejski Zespół Interdyscyplinarny, który pełni funkcję strategiczno- koordynującą, polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców, w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zaletą działań zespołu interdyscyplinarnego są korzyści zarówno dla członków zespołów jak i dla rodzin objętych pomocą. Członkowie zespołu mogą w sposób bezpośredni się komunikować dzięki czemu jest zapewniony: sprawny przepływ informacji, pełniejszy wgląd w sytuację klienta, możliwość wspólnego postawienia diagnozy i udzielenia szybszej pomocy. Klient natomiast otrzymuje zindywidualizowaną pomoc oraz wskazówki jak przezwyciężyć swoje trudności. Zwiększa to  jego poczucie wartości oraz pozytywnie wpływa na zwiększenie kontroli nad własnym życiem.

 

Przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce jest zlokalizowany Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Vita- Activia Ds. Uzależnień oraz Ds. Przemocy, w którym odbywają się porady dla mieszkańców Ustki w formie bezpłatnego poradnictwa.

Dyżury pełnią:

  • radca prawny
  • kurator zawodowy
  • psycholog dziecięcy
  • terapeuta uzależnień

 

     W Centrum Pomocy Dzieciom udzielana jest także pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

     Młodzież i dzieci uczęszczające do Centrum oprócz opieki i wychowania otrzymują  pomoc w nauce, uczą się jak efektywnie spędzać czas wolny, rozwijają zainteresowania, uczestniczą w zorganizowanych zajęciach sportowych. Otrzymują także pomoc specjalistyczną w formie terapii pedagogicznej i socjoterapii. W Centrum Pomocy Dzieciom rodzice mogą także skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego, który udziela bezpłatnych porad.