Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustce

76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej

Oferta Nr 02.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność  za umyślne przestępstwo lub  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (w tym WORD).
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, KPA.
 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, odporność na stres.
 3. Umiejętność  logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 4. Znajomość programu POMOST.
 1. Zakres zadań:
 1. Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków okresowych i celowych.
 2. Sporządzanie list wypłat dotyczących zasiłków okresowych i celowych.
 3. Zatwierdzanie list wypłat w uzgodnieniu z pracownikami ds. świadczeń i kasjerem.
 4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.
 5. Redagowanie i pisanie pism.
 6. Obsługa sekretariatu.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w budynku Urzędu Miasta.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na najniższej kondygnacji, nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w biurze o odpowiedniej szerokości .
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2017 r. w MOPS Ustka nie przekroczył 6%.
 3. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – jak w załączeniu.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia.
 5. W przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
 9. Referencje, opinie lub oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) z własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać z adnotacją  „ Nabór Nr 02.2017 – podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej” w sekretariacie MOPS Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 grudnia 2017r.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  BIP Miasta Ustka – http://bip.um.ustka.pl, na stronie internetowej MOPS Ustka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 81 54 390.

 

Kierownik MOPS

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustce

76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. świadczeń z pomocy społecznej,  kasa

Oferta Nr 01.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność  za umyślne przestępstwo lub  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (w tym WORD), program POMOST.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, KPA.
 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, odporność na stres.
 3. Umiejętność  logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 4. Znajomość programu POMOST.
 1. Zakres zadań:
 1. Obsługa kasy – wypłaty zasiłków,
 2. Sporządzanie raportów kasowych,
 3. Pobieranie gotówki z banku oraz dokonywanie wypłat zgodnie ze sporządzonymi listami wypłat,
 4. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
 5. Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków stałych , umieszczania w Domach Pomocy Społecznej i o odpłatności za pobyt  umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej.
 6. Sporządzanie list wypłat dotyczących zasiłków stałych.
 7. Zatwierdzanie list wypłat zasiłków stałych.
 8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.
 9. Redagowanie i pisanie pism.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w budynku Urzędu Miasta.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na najniższej kondygnacji, nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w biurze o odpowiedniej szerokości .
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2017r. w MOPS Ustka nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – jak w załączeniu.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia.
 5. W przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
 9. Referencje, opinie lub oświadczenie o posiadanym nieposzlakowanej opinii.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) z własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać z adnotacją  „ Nabór Nr 01.2017 – podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej, kasa” w sekretariacie MOPS Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 grudnia 2017r.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  BIP Miasta Ustka – http://bip.um.ustka.pl, na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 81 54 390.

 

Kierownik MOPS

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Dnia 5 grudnia 2017r. w sali Urzędu Miasta odbyła się zorganizowana przez MOPS impreza choinkowa dla 55 dzieci. Oprawa muzyczna została zasponsorowana przez Radnych Miasta Ustka, a imprezę poprowadził DJ ADAMUS POMORZE - Adam Pawłowski.

Zabawa choinkowa organizowana corocznie po raz kolejny okazała się strzałem w przysłowiową „10”. Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach,  w których były do zdobycia fantastyczne nagrody zafundowane przez niezawodnych sponsorów:

Kino „Delfin”,

Hotel Grand Lubicz,

Salon Fryzjerski „La Belle” Katarzyna Kondratowicz.

Dzieciom i Rodzicom dziękujemy za przybycie, Radnym dziękujemy za wsparcie inicjatywy, a sponsorom dziękujemy za nagrody!!!!!!!!!

 

    

 

                

 

 

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017, Bank Żywności w Słupsku organizuje warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej.
Warsztaty odbędą się w dniu 12 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 09.00  w Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Warsztaty poprowadzi wykwalifikowany trener.  Wszystkie osoby chętne, zapraszamy do udziału w zajęciach.
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce lub pod numer tel. 59/8154-393