W dniu 20 września 2019 r. odbędzie się Marsz przeciw Przemocy pod hasłem Stop Przemocy. Organizatorem marszu jest Miejski Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Miasta w Ustce. Działanie profilaktyczne nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku.           Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

 

 

Nasze spotkanie rozpocznie się cytatem z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: ” Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”.

                Miejski Zespół interdyscyplinarny w Ustce zaprasza do udziału w tym przedsięwzięciu. Zachęca do głośnego wypowiedzenia słów STOP PRZEMOCY. Bo MY właśnie… nie tolerujemy zachowań, które ranią i krzywdzą drugiego człowieka.

Bądźmy dla siebie życzliwi, tolerancyjni i pomocni.  Nie przechodźmy obojętnie obok zła. 

 

ZBIÓRKA O GODZINIE 10:00 POD URZĘDEM MIASTA USTKA

 

Regulamin z dnia 12.08.2019r.

 

 

 

 

          MZI Ustka

 

7 września 2019 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce zorganizowali rodzinne spotkanie w Bunkrach Bluchera, w którym uczestniczyły 33 osoby. Celem było zintegrowanie rodziców z dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Rodziny poszukiwały skarbów, wzięły udział w grze zespołowej, zwiedziły Bunkry oraz spożyły gorący posiłek w postaci wojskowej grochówki.

Poszukiwanie skarbów oraz gra zespołowa została zorganizowana i bardzo udanie przeprowadzona przez pracowników Bunkrów Bluchera. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za podjęty wysiłek.

Ponadto zwiedzanie Bunkrów jest dobrym sposobem na promocję własnego regionu, rozbudzenie świadomości i patriotyzmu lokalnego, zrozumienie potrzeby ochrony przyrody, dbałość o bezpieczeństwo podczas wycieczki, które mają nawiązywać i promować miłość, lojalność i poczucie bezpieczeństwa w rodzinie.

OFERTA PRACY NR 8 .2019 z dnia 21.08.2019 r.

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

zatrudni na wolne stanowisko pracy

OPIEKUNKA NAD CHORYM W DOMU 

- W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

na czas określony  (pełny etat)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 3. nieposzlakowana opinia
 4. niekaralność  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. wymagania kwalifikacyjne w zakresie świadczenia usług opiekuńczych: 

 

a)  osoba, która posiada kwalifikacje do  wykonywania jednego z zawodów:

opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych,  w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła min. 80- godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.

Opiekunką nad chorym w domu może być osoba, która:

           a) jest uczciwa, empatyczna, cierpliwa, komunikatywna, tolerancyjna, odpowiedzialna,        obowiązkowa, dyskretna.

         b) dobrze organizuje  pracę własną, wykazuje się inicjatywą i zaangażowaniem, jest odporna na stres.

 

 

 

 1. Zakres działań:
 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 2. opieka higieniczna
 3. pielęgnacja zalecona przez lekarza
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

 

 

 1. Informacja o warunkach na danym stanowisku:

usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu  siepniu  2019 w MOPS Ustka przekroczył 6 %.  

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. kserokopie dokumentów poświadczając wykształcenie (kserokopie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń),
 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
 6. w przypadku osób które chcą skorzystać z uprawnienia o którym mowa w artykule 1
 7. 3a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 ze zm.) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
 11. referencje, opinie lub oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

  

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie MOPS w Ustce/pokój 3 lub pocztą na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-270 Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 05.09.2019 r. z dopiskiem Nabór na stanowisko: opiekunka nad chorym w domu”. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po terminie nie będą rozpatrywane ( dla nadanych poczta decyduje data wpływu do MOPS). Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem 59 8154390. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.ustka.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

 

 1.   Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

 

 

W związku z powyższym: 

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Ustka, 21.08.2019

Podkategorie