Miejski Zespół Interdyscyplinarny działa na rzez przeciwdziałania przemocy rodzinie. Zespół interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych.

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działa w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania w rodzinie przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
  • inicjowanie działa w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętych przemocą
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie